top of page
בית בראשון לציון - זיוה גזית
בית במערב ראשון לציון - זיוה גזית
הדמיות - זיוה גזית
בית במושב - זיוה גזית

בתים

"העבודות שלי עומדות בקשר הדוק עם הסביבה ועם הדייר. חשוב לי שהמבנה יהיה נכון לאזור ולסביבה האורבנית. אני מאמינה באיפוק, בפשטות מורכבת דרך החומר, החלל והאור"
בתים נבחרים
מערב ראשון לציון

List the services included in this package:
Service 1
Service 2
Service 3
Service 4
Service 5
Does it come with any free extras
..................................... .......... $90.99

מערב ראשון לציון

מושב במרכז הארץ

מושב במרכז הארץ

הדמיות

בית במושב במרכז הארץ

ראשון לציון

ראשון לציון

bottom of page